Obchodné podmienky

Údaje o spoločnosti

Názov: ANDWELL s.r.o.

Sídlo:             Odborárske nám.3, 811 07 Bratislava
Prevádzka:    Keiks, SNP 11, 811 07 Bratislava
IČO:                46531971

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka č: 79015/B
(ďalej len Predávajúci)

Orgán dohľadu: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava


Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1.   Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho.

Kupujúci je v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnicka osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar Predávajúceho uverejnený v ponuke na stránke www.keiks.sk prostredníctvom elektronickej objednávky.

Tovar sú všetky produkty uverejnené v ponuke Predávajúceho na stránkach www.keiks.sk

Elektronická objednávka je formulár, ktorý obsahuje informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, cenu tovaru a dátum jeho prevzatia, spracovaný     systémom elektronického obchodu.

 1.   Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovom  portáli www.keiks.sk. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré    nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník). Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník), teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej   obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona   č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k  Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007  Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o   zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 2.     Obsah Obchodných podmienok môže byť Predávajúcim menený alebo dopĺňaný. Týmto však nebudú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
 3.     Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar objednaný elektronicky ako aj spracovanie osobných údajov    Kupujúceho je chránený a zabezpečený. Osobné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.keiks.sk.

Článok II

Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci vyplní objednávkový formulár uverejnený na stránke www.keiks.sk, ktorý obsahuje nasledovné  údaje:

– identifikácia Kupujúceho, v prípade fyzických osôb: meno a priezvisko, bydlisko, telefón, e-mail, v prípade právnických osôb: názov spoločnosti, sídlo, IČO, DIČ, telefón, e-mail

– názov a kód objednávaného tovaru
– množstvo objednávaného tovaru
– termín prevzatia tovaru (dátum a hodina prevzatia), v zmysle Obchodných   podmienok nastavených v elektronickom systéme predaja
–  meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu objednaného tovaru

 1.     Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára. Ak Kupujúci vyplní registračný formulár chybne     alebo neúplne Predávajúci nezodpovedá za prípadné škody, ktoré týmto vzniknú Kupujúcemu. Odoslaná elektronická objednávka je považovaná za návrh        Kúpnej       zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe záväzného potvrdenia Predávajúceho, ktoré  je povinný odoslať na e-mailovú adresu Kupujúceho a to bezodkladne po jeho doručení Predávajúcemu. V opačnom prípade platí, že k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami neprišlo.

Článok III

Cenové podmienky

 1.     Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.keiks.sk je uvedená  vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty.  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.keiks.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa  na www.keiks.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a   jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0,- €” alebo    “1,-€”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok IV

Platobné podmienky

 1.     Platby sa vykonávajú vmene euro v hotovosti alebo bankovým prevodom. Kupujúci uhradí sumu za objednaný tovar na účet Predávajúceho (č.účtu        298540656/0200) Ako   variabilný symbol uvedie číslo elektronickej objednávky.

Článok V

Storno objednávky

 1.     Kupujúci má právo objednávku zrušiť alebo zmeniť najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom odberu tovaru, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Pre  zrušenie objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru.Predávajúci    si vyhradzuje právo zrušiť objednávku z prevádzkových dôvodov V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade ak Kupujúci zaplatil       vykalkulovanú sumu za objednaný tovar bude mu táto čiastka prevedená   späť na jeho účet v lehote do 3  pracovných dní od oznámenia o zrušení objednávky.

Článok VI

Dodacie podmienky

 1.     V dohodnutom termíne bude tovar pripravený na prevzatie Kupujúcim v   priestoroch predajne Keiks na  SNP 11, 811 07 Bratislava.
 2.     Oprávnená k prevzatiu tovaru je osoba uvedená v elektronickom formulári  objednávky.
 1.      V prípade, že prevzatie tovaru bude inou osobou ako je uvedené v bode 2 tohto   článku, Predávajúci má právo overiť jej oprávnenosť k prevzatiu tovaru.
 1.     V prípade nedodržania termínu dodania dohodnutého v Kúpnej zmluve zo strany Predávajúceho je  tento povinný o vzniknutej skutočnosti Kupujúceho    bezodkladne telefonicky informovať. V prípade predĺženia doby trvania dodania  dlhšej ako 3   hodiny oproti dohodnutému termínu dodania má Kupujúci právo      odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Toto právo sa nevzťahuje na predĺženie doby dodania spôsobenej okolnosťami, ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany Predávajúceho       (prevádzkové dôvody, živelné pohromy a pod.)
 2.     Ak si Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom termíne, Predávajúci uskladní nevyzdvihnutý tovar vo svojej predajni najviac na 24 hodín od dohodnutého termínu   dodania. Záručná doba na tento tovar však začína plynúť hodinou, v ktorej mal byť    tovar pôvodne vyzdvihnutý. Ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar ani v uvedenej lehote  Predávajúci má právo predmetný tovar zneškodniť. V tomto prípade nemá Kupujúci nárok na vrátenie zaplatenej sumy.
 1.      Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho zaplatením kúpnej ceny tovaru a jeho prevzatím.

Článok VII

Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Predávaný tovar musí mať deklarovanú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez závad, pripravený podľa vypracovaných receptúr a kalkulácií, správnym technologickým postupom.
 1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, Kupujúci má právo tovar reklamovať. Pre  posúdenie reklamácie je nutné, aby kupujúci predložil minimálne 80 % obsahu zakúpeného tovaru a právoplatný doklad o zaplatení.
 1. Záručná doba na tovar je 24 hodín od jeho zakúpenia a začína plynúť okamihom jeho prevzatia. Ak nie je reklamácia  tovaru uplatnená v záručnej dobe,  zodpovednosť Predávajúceho za škodu zaniká.
 1. Kupujúci je povinný dodržiavať podmienky prevozu a skladovania doporučené predávajúcim, v opačnom prípade právo na reklamáciu zaniká.

Článok III

Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Kupujúci si reklamáciu uplatní u obsluhujúceho zamestnanca alebo vedúceho prevádzky.
 1. Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď. V prípade opodstatnenosti reklamácie Predávajúci vráti Kupujúcemu sumu, za ktorú tovar zakúpil alebo výrobok nahradí  bezchybným výrobkom s termínom dodania podľa dohody.

Naše vianočné koláčiky sú také dobré, že tento rok sa nám už minuli 😞
Ďakujeme a tešíme sa na vaše objednávky v roku 2024.

Menu

Kontakt

Zákaznícka podpora a predaj:

0903 263 533
objednavky@keiks.sk

Námestie SNP 11,
811 06 Bratislava

Po: 10:00–18:00
Ut–Pia: 08:00–18:00

Návrat hore